regulamin kursów fotograficznych organizowanych przez Agencję Fotograficzną Fotopromedia

Opłaty i uczestnictwo:

 • Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 • O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona do 8 osób.
 • Rezerwacja miejsca na kursie odbywa się poprzez dokonanie wpłaty na Konto Bankowe. Rozłożenie płatności na raty jest możliwe po indywidualnych ustaleniach z organizatorem.
 • Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego trwania opłaty nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia uczestnictwa w kursie na inną osobę.
 • Realizacja kursów uzależniona jest od liczby zgłoszeń uczestników. Kurs może zostać odwołany w przypadku, gdy liczba chętnych uczestników wyniesie 5 lub mniej osób. Osobom, które do tego czasu zapłaciły za Kurs zostanie przedstawiony inny termin kursu. Jeżeli nie zdecydują się na przedstawioną ofertę zostaną im zwrócone pieniądze.
Rola organizatora:
 • Organizator zapewnia godne warunki odbywania kursu oraz dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu.
 • Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem. Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie wszystkich kursantów.
 • Możliwe jest wydłużenie się czasu trwania kursu z przyczyn niezależnych od organizatora (np. warunki pogodowe).
 • Organizator zapewnia niezbędny sprzęt, który jest konieczny do przeprowadzenia konkretnego kursu. Uczestnik powinien posiadać tylko body i dowolne obiektywy. Istnieje możliwość wypożyczenia aparatu od organizatora kursu.
 • Kursy odbywają się w miejscu podanym uczestnikom przez organizatora
Zasady uczestnictwa:
 • Uczestnik kursu musi podporządkować się instrukcjom osób prowadzących kurs oraz szanować spokój innych współuczestników kursu. Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas kursu (niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami) może zostać wyproszony z kursu bez zwrotu kwoty wpłaconej za kurs.
 • Za zniszczenia sprzętu będącego własnością organizatora kursu, a dokonane przez uczestnika kursu, wynikające z nieuwagi, zaniedbania, nieprawidłowego użytkowania itp. materialnie odpowiada uczestnik.
facebook